EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PRAHA 10
 Mgr. Jan PEKÁREK, soudní exekutor

 

 

ÚŘEDNÍ DESKA

 

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PRAHA 10

Mgr. Jan pekárek, soudní exekutor

 

Mgr. Alice ELBELOVÁ, exekutorská kandidátka

zástupce soudního exekutora

 

ÚŘEDNÍ HODINY :

 

PONDĚLÍ                    9.00 – 12.00                13.00 - 16.00

 

ÚTERÝ                         NENÍ ÚŘEDNÍ DEN

 

STŘEDA                      9.00 – 12.00                13.00 - 16.00

 

ČTVRTEK                    NENÍ ÚŘEDNÍ DEN

 

PÁTEK                         NENÍ ÚŘEDNÍ DEN

 

Elektronická podatelna

Email:. info@exekutor-praha.com
ID DS:
eeig8u7

Příjímané datové formáty pro elektronickou podatelnu: PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, JPG, ZFO

Maximální povolená velikost přijímané datové zprávy je 10 MB!

 

NAHLÍŽENÍ DO SPISU SOUDNÍHO EXEKUTORA

(upravuje § 94 a násl. exekučního řádu v platném znění)

 

            § 94

            (1) Oprávněné orgány a osoby mohou nahlížet do spisů, které nejsou uloženy v archivu exekutora, a pořizovat si z nich výpisy; oprávněné osoby tak mohou činit výlučně v kanceláři exekutora pod jeho dohledem nebo pod dohledem jím pověřeného zaměstnance. O nahlédnutí do spisu se ve spisu provede záznam.

            (2) Na odůvodněnou žádost oprávněných orgánů a osob je možno spis zaslat jinému exekutorovi, v jehož kanceláři je možno do něho nahlédnout.

            (3) Do spisů týkajících se další činnosti exekutora může nahlížet pouze žadatel; jiné osoby jen s jeho souhlasem. Ministerstvo může v souvislosti s výkonem státního dohledu nahlížet do spisů týkajících se činností exekutora podle § 74 odst. 1 písm. b) bez souhlasu žadatele.

 

            § 95

            (1) Oprávněnými orgány jsou v rozsahu své působnosti ministerstvo, Komora, orgány činné v trestním řízení, soudy, státní zastupitelství, finanční úřady a katastrální úřady.

            (2) Oprávněnými osobami jsou účastníci exekučního řízení, jejich právní nástupci, zástupci těchto osob a znalec, pokud ho příslušný orgán uvedený v odstavci 1 za znalce ustanovil a uložil mu povinnost nahlédnout do spisu.

            (3) Každému, kdo na tom má právní zájem nebo kdo pro to má vážné důvody, exekutor na žádost povolí, aby nahlédl do exekučního spisu a aby si z něho učinil výpisy nebo opisy, ledaže jde o spis, o němž právní předpisy stanoví, že jeho obsah musí zůstat utajen.

 

Do spisu je možné nahlédnout v úředních hodinách,

po předchozí telefonické domluvě – objednání !!

 

 

 

 

 

Výzva k vyzvednutí písemnosti pro:

 

061 EX 1886/07-605 Usnesení – odročení dražebního jednání, vyvěšené na úřední desce soudního exekutora dne 25.07.2016

 

061 EX 1067/15-11 Exekuční příkaz prodejem nemovitých věcí povinného, vyvěšený na úřední desce soudního exekutora dne 26.10.2016

 

061 EX 13/16-32 Exekuční příkaz prodejem nemovitých věcí povinného, vyvěšený na úřední desce soudního exekutora dne 09.12.2016

 

061 EX 13/16-33 Exekuční příkaz prodejem spoluvlastnického podílu povinného, vyvěšený na úřední desce soudního exekutora dne 09.12.2016

 

061 EX 13/16-34 Exekuční příkaz prodejem nemovitých věcí povinného, vyvěšený na úřední desce soudního exekutora dne 09.12.2016

 

061 EX 13/16-35 Exekuční příkaz prodejem nemovitých věcí povinného, vyvěšený na úřední desce soudního exekutora dne 09.12.2016

 

061 EX 13/16-72 Exekuční příkaz prodejem nemovitých věcí povinného, vyvěšený na úřední desce soudního exekutora dne 09.12.2016

 

061 EX 13/16-73 Exekuční příkaz prodejem spoluvlastnického podílu povinného, vyvěšený na úřední desce soudního exekutora dne 09.12.2016

 

061 EX 13/16-74 Exekuční příkaz prodejem nemovitých věcí povinného, vyvěšený na úřední desce soudního exekutora dne 09.12.2016

 

061 EX 13/16-75 Exekuční příkaz prodejem nemovitých věcí povinného, vyvěšený na úřední desce soudního exekutora dne 09.12.2016

 

061 EX 13/16-80 Exekuční příkaz prodejem nemovitých věcí povinného, vyvěšený na úřední desce soudního exekutora dne 09.12.2016

 

061 EX 13/16-81 Exekuční příkaz prodejem spoluvlastnického podílu povinného, vyvěšený na úřední desce soudního exekutora dne 09.12.2016

 

061 EX 13/16-82 Exekuční příkaz prodejem nemovitých věcí povinného, vyvěšený na úřední desce soudního exekutora dne 09.12.2016

 

061 EX 13/16-83 Exekuční příkaz prodejem nemovitých věcí povinného, vyvěšený na úřední desce soudního exekutora dne 09.12.2016

 

061 EX 254/12-26 Exekuční příkaz - prodejem spoluvlastnického podílu povinného nemovitostech, vyvěšený na úřední desce soudního exekutora dne 16.10.2018

 

061 EX 179/18-26 Usnesení – ustanovení opatrovníka povinnému, vyvěšené na úřední desce soudního exekutora dne 17.09.2019